Wij zijn Akkoord!

mmouse
arrow

Scroll omlaag

MISSIE EN VISIE

HIER GAAN WE VOOR: ONZE MISSIE

Stichting Akkoord! is een dynamische op ontwikkeling gerichte, lerende organisatie, met een duidelijk herkenbaar eigen gezicht. Alle scholen profileren zich duidelijk als openbare scholen, met als motto: niet apart maar samen.

De afgelopen jaren is er dankzij de inzet van alle medewerkers veel tot stand gebracht. Akkoord! blijft echter alert op wat er nodig is om het onderwijs op de scholen bij de tijd en op kwalitatief hoog niveau te houden.

De missie van Akkoord! luidt:
“KRACHTIG, KWALITATIEF, OPENBAAR ONDERWIJS"HIER STAAN WE VOOR: ONZE VISIE

Vanuit – wetenschappelijk gefundeerde – beelden over hoe kinderen leren, hoe we dat leren organiseren, welke professionaliteit van onze medewerkers dat vraagt en hoe leiderschap daaraan bijdraagt, onderscheiden we vier aandachtsgebieden:

image

Eigentijds onderwijs
Gericht op het (toekomstig) functioneren van de aan ons toevertrouwde kinderen; gericht op cognitie (kennis en vaardigheden), op socialisatie én op de individuele persoonsvorming.

Duurzame kwaliteit
Gericht op wat van ons als onderwijsorganisatie gevraagd wordt, met daar een schepje bovenop. Oftewel: onze kwaliteit is de norm plus ambitie.

Professionele organisatie
Vakbekwame, gedreven medewerkers werken vanuit eigenaarschap en gedeeld leiderschap samen in hechte teams. Voortdurende investering in ieders ontwikkeling is daarbij vanzelfsprekend.

Verbinding en samenwerking.
Akkoord! staat actief open in de omgeving. Wij zoeken graag de verbinding. Daar waar samenwerking en partnerschap de ontwikkeling van de kinderen versterkt, investeren wij tijd en energie!

De koers van Akkoord! is vastgelegd in het strategisch beleidsplan 2019-2023.


Uitgangspunt van de negen scholen van Akkoord! is dat elk mens uniek is en dat er juist vanuit de verschillen tussen mensen een krachtige dynamische wereld tot stand kan komen. Verschillen verrijken en daarom vindt Akkoord! diversiteit in de scholen gewenst. Alle Akkoord!-scholen zijn te herkennen aan de volgende kenmerken:
- De scholen zijn openbaar, hetgeen wil zeggen dat ze toegankelijk zijn voor iedereen. Alle ouders en kinderen zijn gelijkwaardig, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing. Akkoord! werpt geen drempels op en zet de deuren ook open voor kinderen die speciale zorg nodig hebben;
- De scholen hebben een open karakter. Akkoord! zoekt nadrukkelijk samenwerking met anderen. Akkoord! gaat graag het gesprek aan, leggen vanzelfsprekend verantwoording af en nemen hun relaties serieus.
- De scholen bieden vernieuwend onderwijs waarin verschillen welkom zijn. Zij zijn idealistisch en optimistisch. Akkoord! stimuleert kinderen zelf verantwoordelijkheid te nemen, bij voorkeur in samenwerking met anderen. Zij zijn ervan overtuigd dat kinderen die zich veilig voelen, kinderen die ervaren dat ze iets kunnen en daarom plezier hebben, hun talenten het best zullen ontwikkelen;
- De scholen zijn sfeervolle leef- en werkgemeenschappen. Akkoord! creëert voor de kinderen een omgeving waarin alle ruimte is voor plezier en creativiteit, voor ontwikkelen en ontdekken en voor een betekenisvolle dialoog.


Akkoord! stimuleert zowel bij medewerkers als bij leerlingen een positief zelfbeeld en de wil om bij te dragen aan het ontstaan van een betere wereld. We willen werken vanuit de kracht van elk individu en gaan daarbij uit van een zelfverantwoordelijke houding en de bereidheid in samenwerking te willen leren.

De medewerkers van Akkoord! zijn gedreven, idealistische, rijkdombewuste mensen. Het zijn mensen die met hart en ziel aantrekkelijk en goed basisonderwijs willen verzorgen. Mensen die constructief van en met elkaar willen leren, mensen die 'niet apart maar samen' willen leren.

Akkoord! staat voor:
- Dynamisch en innovatief algemeen toegankelijk onderwijs;
- Verzorgd door zelfbewuste, inspirerende en betrouwbare professionals;
- In open stimulerende, flexibele wijkvoorzieningen.

image

Uitgangspunten en kernwaarden van het openbaar onderwijs

Uitgangspunten:

Actieve positieve aandacht voor de diversiteit in de samenleving;
Bouwen aan de basiswaarden van de democratische rechtstaat (vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, autonomie en verdraagzaamheid – dus ook het afwijzen van intolerantie en discriminatie).

Kernwaarden:

Iedere leerling is welkom, ongeacht afkomst, levensovertuiging, seksuele geaardheid en etniciteit
Iedereen is benoembaar, ook wat de medewerkers betreft staat de openbare school voor iedereen open. Wel wordt de eis gesteld dat men kan en zal handelen overeenkomstig de beginselen van het openbaar onderwijs.
Wederzijds respect: wij verwachten en vragen dat leerlingen, personeel én ouders respectvol met elkaars opvattingen en overtuigingen omgaan. De aanwezige onderlinge verschillen worden aangegrepen om van elkaar te leren en het onderlinge begrip te bevorderen. Dit betekent overigens niet dat álle ideeën getolereerd worden. Wederzijds respect is hierbij altijd het uitgangspunt.
Waarden en normen: wij gaan uit van de beginselen van de democratische rechtstaat, zoals vastgelegd in de (Grond-)wet en internationale verdragen. Deze vormen de kaders waarbinnen de pluriformiteit tot zijn recht kan komen en bieden ruimte voor de opvattingen en uitingen van minderheden.
Van en voor de samenleving: De aandacht is nadrukkelijk niet alleen naar binnen gericht maar ook naar buiten. Openbare scholen maken steeds meer werk van hun verantwoordelijkheid jegens de samenleving. Ze stimuleren de actieve participatie en betrokkenheid van ouders en kinderen bij alles wat zich op en om de school afspeelt en geven zo een voorbeeld van goed burgerschap. Het gaat hiermee verder dan het enkel afleggen van verantwoording over de resultaten die de school haalt.
Levensbeschouwing en godsdienst: diversiteit van levensbeschouwing is een gegeven in onze samenleving. Het actief benutten van de aanwezigheid van deze diversiteit draagt bij aan het onderling begrip en het respect voor de opvattingen van anderen. De openbare school besteedt hier actief aandacht aan.

Kortom

Openbaar onderwijs: niet apart maar samen!

image

Dagelijks bestuur

Stichting Akkoord! wil het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo in stand houden. Aanspreekpunt is de directeur bestuurder van de Stichting, dhr. Roel Versleijen.

De directeuren

Elke directeur is onder leiding van de directeur bestuurder integraal verantwoordelijk voor het beleid en de gang van zaken op de eigen school.

image

(van links naar rechts) Roel Versleijen (directeur bestuurder); Patrick Nieskens (ojbs Het Maasveld); Myra Leenen (obs Harlekijn); José Vervoort (kindcentrum De Koperwiek); Joyce Neelen (ojbs De Omnibus); Henk Berkhout (ojbs De Triolier); Marie-Louise Vanmulken (obs De School); Marjan Stappers (ojbs De Toermalijn); Sandra Bertrand (ojbs De Krullevaar), Robert Joosten (obs De Samensprong)

Medewerkers stafbureau

De medewerkers op het stafbureau dragen hun steentje bij, zodat het in de totale organisatie goed verloopt.

image